เมนูหลัก
หน้าหลักของหน่วยงาน
 วิสัยทัศน์กรมประมง
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน
  ทำเนียบบุคคลากร

 คำสั่งด่านฯมุกดาหาร
มอบหมายการปฏิบัติงาน
  คณะทำงานลดการใช้พลังงาน
  แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์
  การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

   กิจกรรมของด่านฯมุกดาหาร
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  งานบริการผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
  สถิติการนำเข้า - ส่งออก
  งานปรับปรุงภูมิทรรศ์และอาคาร
  งานประชาสัมพันธ์/ให้คำแนะนำ
  ประชุม MOU / ลงนาม
  รายงานประจำปีงบประมาณ

   ขั้นตอนและวิธีการ
    ส่งออก-นำเข้าสินค้าประมง
  ข้อควรรู้การส่งออก-นำเข้า สินค้าประมง
  กฎหมายการส่งออก-นำเข้าสินค้าประมง
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก

   โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  แบบคำร้อง ร.1/1
  บัญชีแนบท้าย ร.9
  ตารางรายละเอียดประกอบการขอ
 สป.4 (เพื่อขอ สป.5 หรือ สป.6)


   ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมจากด่านตรวจฯ

ภาพกิจกรรม

 

   ข่าวจากส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำ

   หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำฯ

นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  ลิงค์อื่นๆ
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุดกรมประมง
จังหวัดมุกดาหาร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร